HTML çykaryjy näme? Semalt HTML resminamalaryndan tekst çykarmak üçin meşhur gurallary hödürleýär

HTML çykaryjy ýa-da gyryjy, meta-bellikleri, meta beýany we mazmunyň atlaryny çykarýan guraldyr. Simpleönekeý HTML resminamalaryndan maglumat almak üçin diňe kodlaşdyrmak endikleri bolmaly. HTMLöne çylşyrymly HTML resminamalary üçin ygtybarly mazmun çykaryjylary ýa-da gyryjylary ulanmaly. Java, Python, PHP, NodeJS, C ++ we JS ýaly dürli programmirleme dilleri bar, ýönekeý we çylşyrymly HTML faýllaryndan mazmun çykarmagy öwrenmeli. HTML bilen baglanyşykly meseleleriňiz üçin aşakdaky gurallar iň gowusydyr.

1. Import.io:

Import.io internetdäki iň oňat mazmun gyryjylardan we HTML çykaryjylardan biridir. Birnäçe dilde işleýär we HTML resminamaňyzy dilimleýär we şekillendirýär, tablisalar we sanawlar görnüşinde maglumatlary öndürýär. Bu programma, metadatalaryňyzy JSON formatda göçürip almak üçin mümkinçilikleri hödürleýär.

2. Oktoparse:

“Octoparse” -i ulanyp, dürli web sahypalaryndan köp mukdarda maglumat alyp bilersiňiz. Internetdäki gurluşly we gurluşsyz görnüşlerde maglumatlary gyryp bilýän iň täsirli HTML çykaryjylardan biridir. Octoparse suratlardan, HTML faýllaryndan, tekst faýllaryndan, wideolardan we audiodan peýdaly maglumatlary alýar.

3. Uipath:

Uipath ulanyp, forma doldurmagy we nawigasiýany aňsatlyk bilen awtomatlaşdyryp bilersiňiz. Internetdäki takyk, ýönekeý we ajaýyp HTML çykaryjy we mazmun gyryjy. Uipath size iň takyk we islenýän netijeleri berýän JS, Silverlight we HTML görnüşindäki maglumatlary okaýar.

4. Kimono:

Kimono gaty çalt işleýär we täzelikler sahypalaryndan we syýahat portallaryndan mazmuny ýok edýär. Programmistler we döredijiler üçin gowy. Bu HTML çykaryjy, bir sagadyň dowamynda ýüzlerçe web sahypasyndan maglumat çykarýar. Kimono size şekil, wideo we tekst görnüşinde maglumatlary çykarmagy aňsatlaşdyrýar.

5. Ekran gyryjy:

Ekran skraperi, dürli HTML resminamalaryndan maglumatlary aňsatlyk bilen çykarmaga kömek edýän iň oňat gyryjylardan biridir. Hem kyn, hem aňsat işleri ýerine ýetirip biler we peýdalanmak üçin köp nawigasiýa we takyk maglumatlary çykarmak opsiýalary bar. Şeýle-de bolsa, “Screen Scraper” biraz programmirlemek we kodlaşdyrmak endiklerini talap edýär. Mundan başga-da, bu gural mugt we premium wersiýada bolup, HTML faýllaryňyz üçin amatlydyr.

6. Gaplaň:

Scrapy, HTML resminamalaryňyz üçin amatly ýokary derejeli mazmun we ekrany döwmek programmasydyr. Web sahypalaryny indekslemek we bloglardan we saýtlardan maglumatlary aňsatlyk bilen çykarmak üçin ulanylýan güýçli çarçuwadyr. Gaplamak HTML resminamalary üçin täsirli we işlenip taýýarlanylanda maglumatlaryňyzyň hiline gözegçilik edip bilersiňiz.

7. ParseHub:

ParseHub talaplary hiç wagt web gözlegçilerine gönükdirýär we HTML resminamalaryny kesgitlemek we olardan peýdaly maglumatlary ýok etmek üçin ösen maşyn öwreniş tehnologiýasyny ulanýar. ParseHub Linux, Windows we Mac OS X bilen gabat gelýär.

8. Spam hünärmenleri:

Ulag kesgitleýär we kaldırır poçta SpamExperts spam . Mundan başga-da, HTML faýllaryňyzy işleýär we güýçli HTML çykaryjydyr. Iň oňat wariantlary, islendik HTML faýlyny sinhronlamak we konfigurasiýa etmekdir. Locallyerli we bulutlarda ýerleşdirilip bilner. “SpamExperts” iň oňat netijeleri berýän çykýan we gelýän maglumatlara gözegçilik edýär.

mass gmail